Wat is determinisme?

Determinisme wordt ook wel het causale determinisme in de natuurkunde genoemd, is de oorzaak en gevolg. Het oorzaak-en-gevolg-concept bepaalt dat causaliteit een gebeurtenis bindt die plaatsvindt binnen een bepaald model en dat eerdere toestanden gewoonlijk elke status van een incident bepalen. Determinisme is een rationele theorie die stelt dat eerdere oorzaken alle gebeurtenissen plus de juiste opties identificeren. Zelfbeschikking door verlangens, motieven en redenen mag nooit worden verward met determinist.

Wat is causaal determinisme?

Causaal determinisme is een uniek idee dat bepaalt dat alle gebeurtenissen noodzakelijk zijn door antecedente voorwaarden samen met tal van natuurwetten. Dit concept is echter vrij breed en omvat iemands acties, keuzes en beraadslagingen, plus er is een voortdurende ketting van eerdere gebeurtenissen die zich uitstrekken naar de oorsprong van de wereld.

Wat is predominisme?

Voorbestemdheid suggereert dat elke gebeurtenis vooraf wordt bepaald en dit concept beargumenteert door het introduceren van causaal determinisme dat bepaalt dat er een continue keten is die teruggaat tot het begin van het universum. Bij mensen zijn de gebeurtenissen vooraf bepaald en kan geen menselijke tussenkomst de uitkomst van de gebeurtenis veranderen.

Wat zijn enkele van de filosofische verbanden die verbonden zijn met determinisme?

Nurture / nature Controversy

Hoewel vele vormen van determinisme zich bezighouden met cognitie en menselijk gedrag, hebben andere soorten determinisme zichzelf het antwoord op het controversiële debat of de opvoeding en de natuur ingekaderd. Nurture / nature controversy suggereert dat slechts één factor verantwoordelijk is voor gedrag, maar toen wetenschappers meer begrip kregen voor de natuur, verwierpen ze dit idee.

Vrije wil

In de loop van de laatste eeuwen, hebben de filosofen de waarheid van vrije wil en determinisme besproken en hoe zij verwant zijn. Compatibilisme is het idee dat vrije wil verenigbaar is met determinisme. Libertarianisten geloven dat vrije wil bestaat en determinist niet, terwijl harde incompatibilisten denken dat vrije wil niet bestaat terwijl deterministen bestaan.

Wat zijn de verschillende soorten determinisme?

Biologisch determinisme

Biologisch determinisme verwijst naar het concept dat elk menselijk gedrag aangeboren en genetisch bepaald is. Biologisch determinisme is van mening dat een bepaald gen of bepaalde componenten van de fysiologie het gedrag van mensen controleert. Genetisch determinisme wordt geassocieerd met tal van bewegingen in de maatschappij en wetenschap, zoals wetenschappelijk racisme, sociobiologie en eugenetica.

Milieu-determinisme

Ook wel aangeduid als geografisch of klimatologisch determinisme, onderzoekt het milieudeterminisme hoe verschillende fysieke omgevingen staten en samenlevingen ertoe aanzetten om nauwgezette ontwikkelingsroutes uit te stippelen. Talloze negentiende-eeuwse benaderingen geloven dat terrein en klimaat bepalend zijn voor de psychologie en activiteit van de mens, en het wordt geassocieerd met eugenetica en racisme. Bijvoorbeeld, in het oude China werd gedacht dat de kenmerken van mensen werden bepaald door de omliggende rivieren. Samenlevingen gebouwd naast snelle en draaiende rivieren werden verondersteld de ongewenste kenmerken van hebzucht en vijandigheid tentoon te spreiden.

Psychisch determinisme

Psychisch determinisme theoretiseert verschillende spontane mentale processen die worden bepaald door de reeds bestaande psychologische complexen. Psychisch determinisme hangt af van het causaliteitsbeginsel dat van toepassing is op het bovennatuurlijke voorkomen dat er per ongeluk niets gebeurt. Daarom wordt aangenomen dat het vergeten van iemands naam en een slip van de tong een psychologische betekenis heeft.

Sociaal determinisme

De theorie van sociaal determinisme stelt dat de sociale constructies en interacties alleen het gedrag van een individu kunnen bepalen. Sociale deterministen kijken naar tal van sociale verschijnselen zoals interpersoonlijke interacties, opvoedkundige gebruiken en verwachtingen om hen te helpen beslissen waarom iemand gedrag vertoont zoals het schrijven van poëzie en het plegen van moord.

Logisch determinisme

Logisch determinisme is het idee dat de propositie over een toekomstig gebeuren juist is of dat de ontkenning van de gebeurtenis waar is en wat deze benadering aanvaardbaar maakt, is het bestaan ​​van de huidige stand van zaken. Logisch determinisme dat werd geïntroduceerd door Schlick Moritz, vormt een uitdaging voor het concept van vrije wil.

Aanbevolen

Religieuze overtuigingen in Syrië
2019
Wat is de hoofdstad van Wyoming?
2019
In welk continent zit Australië?
2019